فناوری جدید acusense هایک ویژن با الگوریتم هوش مصنوعی برای تشخیص افراد و ماشین ها